Az utóbbi évtizedekben a Transzcendentális Meditáció tudományos kutatása gyarapította az agykutatást is, méghozzá egy eleddig teljesen ismeretlen területtel: a Jóga-szútrákban is leírt szamádhi, avagy tiszta tudat, mint a „szemtanúskodás” miképpen jelenik meg a hétköznapi tudatállapotokban, és e stációknak milyen neurofiziológiai (EEG) mintái figyelhetőek meg. A megvilágosodás agyfiziológiai kutatása egy igen izgalmas terület. Egyrészt a szemünk előtt igazolja a modern tudomány az ősi védikus hagyomány hagyatékát, a „babonás” irodalmakban leírtakat, másrészt épp az agykutatás kínál könnyű és egyértelműen igazolható eszközt a misztikusnak és sokszor oly távolinak tűnő, a kolostorok vagy a remeték, netán a „semmittevők” kiváltságának gondolt – épp ezen feltételezések miatt széles körűen félreértett – megvilágosodás kapcsán. Ezért is izgalmas megismerkedni a Maharishi-féle tudattechnikákkal, így a Transzcendentális Meditációval, és a TM-Szidhi programmal. Egy életre lenyűgöz, és az újabbnál újabb kutatási anyagok, tanulmányok csak fokozzák a csodálkozást: igen, ez tényleg igaz – tényleg úgy van, ahogyan Maharishi előadásaiban beszél róla, és ahogyan a különféle védikus irodalmakban le van írva.

tudkonyvek2.jpgElképesztően nagy a Transzcendentális Meditációról és a TM-Szidhi programról szóló tudományos kutatási irodalom: több mint 5000 A4-es oldalt tesz ki. Alig akad olyan hagyományos kutatási terület, amihez ne tett volna hozzá egy teljesen új nézőpontot a TM–TM-Szidhi-kutatás. Egyik ilyen újfajta terület az álomkutatás, a felfedezéseket az International Journal Of Dream Research szakfolyóiratban szokták volt publikálni. E szaklap 2010. 3(1) számának 28-32. oldalán jelent meg egy érdekes tanulmány Mason LI, és Dr. David Orme-Johnson kutatók tollából. A kutatás a Transzcendentális Tudat álomban és a mélyalvás során történő megjelenésével és a vizsgálat tárgyául az agyhullám-koherenciákkal foglalkozik a különféle EEG-spektrumokban. A tanulmányt kommentárként szánta a két kutató J. Allan Hobson munkájához, ami a „Tudat neurobiológiája: A tudatos álmodás ébredése” címet viseli. Hobson „csak” a tudatos álmodást vizsgálta, míg a Mason-David kutatópáros kiegészítette a kollégájuk értekezését a tudatos alvással, ami a mélyalvásról történő tudatosságot is magában foglalja.

A tudatos alvás azért érdekes, mivel a megvilágosodás egyik lehetséges és konkrét jele. Másképpen fogalmazva: ha már a mélyalvásról – annak „fekete semmijéről” – is tudatosak vagyunk, szemtanúskodunk felette, akkor biztosak lehetünk benne, hogy felébredtünk.  Az 5. tudatállapotként ismert Turíjátít Csétaná (Kozmikus Tudat) állapotában – a Transzcendentális Meditációt gyakorlók által tapasztalt – 4. tudatállapot, a Turíja Csétaná (Transzcendentális Tudat, vagy szamádhi) mély csendje soha nem vész el. A transzcendentális Létben megalapozódva, örök szabadságban és a nap 24 óráját kitöltő határtalan boldogságtudatban élt életet jelenti az 5. tudatállapotként ismert Turíjátít – ez maga a megvilágosodás. Az EEG-mérésekkel azonosítható legkönnyebben a szemtanúskodás kiterjedése.

A Transzcendentális Tudat fiziológiai mintázatai

A fiziológia szintjén a Transzcendentális Tudatot egy rendkívül mély testi ellazultság kíséri, mely többek között a légzés spontán leállásában (10-40 másodperces időszakokra szinte semmilyen légzési tevékenység nem történik), globális, magas amplitúdójú alfa-EEG hullámok, továbbá magas EEG-koherencia megjelenésében mutatkozik meg, utóbbinál különösen a frontális szenzorok között. Az EEG koherencia a funkcionális együttműködés mértéke: azt mutatja meg, hogy az agy különböző területei miként működnek együtt. Amikor az agy elülső területei koherensebbek, akkor az általuk végzett tevékenység – döntéshozatal, tervezés, rövid távú memória, morális érvelés és öntapasztalás – is erőteljesebb. fiziológiai szinten az elülső agyterületeknek a Transzcendentális Meditáció során mutatkozó nagyobb koherenciája tartja fenn a Transzcendentális Tudat közben mutatkozó fokozott Ön-tudatosságot.

TM-agy8.jpg
A grafika egy 32 elektródával készült EEG-felvételt, annak 5 másodperces időképét mutatja. A kép felső részén látható az agy bal elülső részének, az alul pedig a jobb elülső részének elektromos aktivitása a tanszcendálás, a szamádhi megtapasztalásának pillanataiban (bal oldalt), illetve a meditációt követő nyitott szemű állapot esetén. A 32 elektródapáron levett minták erős koherenciát mutatnak. A koherencia azt jelenti, hogy a két agyfélteke egyszerre működik - kommunikálnak egymással.

A Kozmikus Tudat fiziológiai mintázatai

Az elmúlt évtizedben olyan egyénekről végeztek tudományos vizsgálatokat, akik a tiszta, ön-viszonyuló tudat, illetve az ébrenlét és az alvás integrációjáról számoltak be. Egy 1997-es tanulmány szerint a Kozmikus Tudatot leíró 11 alany hasonló delta tevékenységet mutatott alvás során, mint a kontrolcsoport 11 nem meditáló tagja. Théta és alfa tevékenységük azonban sokkal erősebb volt. Említésre méltó, hogy a mélyalvás EEG mintázatának (delta tevékenység) együtt létezése a Transzcendentális Meditáció gyakorlata során mutatkozó agytevékenység jeleivel (alfa és théta hullámok) összekapcsolódik a mélyalvás és a folyamatosan fennmaradó belső éberség állapotának szubjektív tapasztalásával. Travis és kollégái egy nemrég végzett kísérletük során a Kozmikus Tudatról beszámoló egyének EEG mintázatát mérték. Ennek során a kísérleti alanyoknak egyszerű számítógépes feladatokat kellet végeznie, például számpárokra kellet reagálniuk. Azok, akik a Kozmikus Tudat tapasztalásáról számoltak be, magasabb frontális EEG koherenciát mutattak e feladatok során. Reakcióik ezen felül jobban megfeleltek annak, amit a feladatok megkívántak. A kutatók ezeknek az EEG méréseknek az összesítése alapján alakítottak ki egy „agyi integráció skálát”. A skála magasabb értékei magasabb EEG koherenciát, valamint jobb feladatmegoldó képességet jelölnek. Újabb kutatások szerint az agyi integráció skála magasabb értékei az erkölcsi ítélőképesség, a boldogság, az érzelmi stabilitás magasabb szintjeivel, és a kisebb szorongással voltak megfeleltethetők.

A tudatos álmodás során az illető tudatában van álmainak és néhány esetben képes manipulálni az álom tartalmát. A tudatos álmodáskor gamma EEG-aktivitás jelenik meg a 30-50 Hz-es tartományban. A tudatos álmodás során megjelenő gamma agyhullámok az ébrenléti kognitív funkciókkal párosíthatóak, emellett jelen vannak a REM alvási jellemzők is. Az agykutatás a kognitív funkciókon kívül a gamma-aktivitást a mentális számolással és az észleléssel is azonosította. A gamma funkcionális jelentősége az egymáshoz közel lévő neurális csoportok koordinálásában rejlik. Az alfa-koherencia és szinkronitás koordinálja a messzebb lévő jobb- és baloldali agyrészeket, valamint a végrehajtó területeket az elülső agyban, és az érzékelésért felelőseket a hátsó agyban. Az alfa-EEG szerepe a tudatos „jelenLétben” a „háttér képernyőhöz” kapcsolódik. (A kutatók a „háttér” terén érdekesen fogalmaznak: a „háttér képernyő” szópárost használják. A TM-gyakorlás alatt, a gondolatnélküliségre utólag, az ébrenlétben visszaemlékezve ismerős lehet ez a szó: valóban, mintha egy kép nélküli képernyő lenne a megfigyelő, a tudat, Aki/Ami – tapasztalat tárgyának hiányában csak úgy „Van”, csak úgy Létezik.)  Amikor ez bekövetkezik, akkor a kutatók szerint a többi agyhullám-frekvencia alfa ritmust vesz fel. Amikor a TM-gyakorló „transzcendál”, túllépi a mentális aktivitást, a gondolatokat, akkor csökken a gamma-aktivitás, s csak az alfa marad hátra, ami a tiszta, vagy a Transzcendentális Tudatnak felel meg. Az agyhullámok világában a csökkenő gamma-aktivitás a transzcendentális szónak feleltethető meg a Transzcendentális Meditáció szópáros esetén. Tehát a gamma-aktivitás transzcendálása, túllépése történik. Ezzel szemben a más meditációs technikáknál, így például a tudatos jelenlét (mindfullness-Vipassana) gyakorlása esetén az EEG-mérések (Cahn, 2010.) növekvő gamma-aktivitást mutattak 10+ év gyakorlást követően.

A Transzcendentális Tudat, avagy a szamádhi tapasztalásakor – mint fentebb a keretes részben olvasható – spontán légzésszünetek következnek be, emellett növekszik a rendezettség az összes EEG-frekvancián. Annak ellenére, hogy az alfán kívül nagy mértékben csökkennek a különféle frekvenciák, koherensek, rendezettek maradnak. Más szóval: az egyes agyterületek együtt, harmonikusan, egységben kezdenek működésbe. A transzcendens mély csendje felkészülés a dinamikus cselekvésre. Számos kutatás igazolta, hogy a Transzcendentális Meditáció gyakorlása javítja a szenzomotoros és kognitív funkciókat – az egyik tanulmány 362 TM-gyakorló diákot vizsgált és azt állapította meg, hogy már 6 hónap rendszeres meditáció-gyakorlást követően javul a kognitív gondolkodás, a „teljes agyú kreativitás”, valamint a pszichológiában ismert mezőfüggetlenség (az a képesség, amikor egy tárgyat azonosítunk egy bonyolult háttérben – találd meg a tűt a szénakazalban).

Mason LI, és Dr. David Orme-Johnson tanulmányukban említik a tudatosság elvesztésének agyfiziológiai mintázatait is. Eszerint amikor elalszunk, az ébrenlét és az alvás határvonalán az alfa EEG-koherencia csökken a frontális agykéregben. Ezzel szemben a hétköznapi ébrenlétből a Transzcendentális Tudatba történő átmenetkor a frontális alfa EEG-koherencia növekszik – az éberség fokozódik a TM gyakorlása alatt. Ugyanakkor, mint mindenki számára ismeretes, az elalvás erőltetése, „akarása” hátráltatja a folyamatot. Az álmatlanság, mint betegség e természetes és ártatlan elalvási, „átcsúszási”folyamat zavaraira vezethető vissza. Pontosan ugyanez a helyzet a Tiszta Tudat, a szamádhi megjelenése esetén is: bármilyen erőlködés, koncentráció ellentéte a folyamatnak. A TM pedig, tudjuk, nem alkalmaz semmilyen erőlködést, koncentrációt, kontrollt vagy elmebéli manipulációt a mentális aktivitás lecsendesítéséhez. Az elalváskor csökken a test anyagcseréje, ugyanez figyelhető meg a Transzcendentális Meditáció gyakorlása alatt. A különbség a két állapot között az éberség, a tudatosság megszűnése az alvás során, míg a TM esetében az éberség-ébrenLét fokozódásában rejlik. A TM-meditációt vizsgáló anyagcsere-kutatások igazolták, hogy már a meditáció első perceiben kétszer mélyebben pihen a test, mint 6 óra alvást követően. Ezért nevezték el a fiziológus-kutatók a TM-gyakorlás fiziológiai állapotát „pihenő éberségnek”.

Az alvásról történő szemtanúskodás során tehát a tudatosság megmarad alvás közben, de minden más tudatállapotban, így a hétköznapi ébrenlét során is. Ha valaki „eléri” a Kozmikus Tudatot, akkor – mint fogalmaznak a kutatók – nincs semmilyen „elvesztés”. A Tiszta Tudat, a szemtanúskodás állandóan jelen lesz a nap 24 órájában – szemtanúskodunk a három relatív tudatállapot jövés-menése (és az abban tapasztaltak) felett.

Kapcsolatot találtak a kis „én” és az agy „alapértelmezett üzemmódú hálózata” (DMN) között. A DMN-t az önmegfigyeléssel és –vizsgálattal, az én-vonatkozású gondolatokkal azonosították az agykutatók. Az agy „hétköznapi” működési módjában a DMN a frontális és a parietális területeken aktív, de jelen van az egy összes területén. A Transzcendentális Meditáció gyakorlása során az egész DMN-hálózat egységes működést mutat az agy minden területén, így válik a kis én nagy Énné. Az agy a konkrét tevékenység során teljesen integrálttá, koherenssé válik minden területen – a Transzcendentális Tudat megtapasztalása és a hétköznapi aktivitások, a cselekvés mezején történő stabilizálása kiterjeszti az integrációt az agy összes területére. Újfent ez a karma, a cselekvés jógájának célja.

Maharishi a Rig Véda (1.164.39) ’richo akshare parame vyoman’ versét így magyarázza: „a tudás a tudatban strukturált”. E vershez fűzött további magyarázatában kijelenti, hogy „a tudás más és más a különböző tudatállapotokban”. Mason és David szerint a legújabb neurológiai kutatások igazolják e tanítást. Mintegy 100 milliárd idegsejt található az agyban, és minden egyes sejt másik 10 ezerhez csatlakozik, az így létrejött neurális kapcsolatok száma megközelíti az 1000 trilliót. Nagyságrendileg ennyi levél található az Amazonas őserdőben. E kapcsolatok több mint 90%-a a neuronok közti belső kapcsolat, míg a fennmaradó kevesebb mint 10% a szenzoros feldolgozásért felel. A vizuális rendszer tekintetében mintegy 10 milliárd bit információ érkezik másodpercenként a retinára, ugyanakkor a látókéreg 1 millió kimeneti lehetősége miatt az információ-mennyiség 10 ezer bit /másodpercre csökken. A vizuális információk további feldolgozása során 100 bit / másodpercre csökken az információ mennyisége. Az idegtudomány azt állítja, hogy az emberi agy – hasonlóan a számítógépekhez – programozható, fejleszthető, méghozzá a tapasztalások által. Minden egyes ember egy egyedi „történet”, egy egyedi belső „rend”, ennek okán mindenki számára újfent egyedi jelentéssel bírnak a különféle tapasztalások. A stressz torzítja az érzékelést, ezzel szemben a növekvő koherencia javítja azt, növeli a másokkal történő harmóniát. A koherens agy összhangba hozza az egyént a természeti törvényekkel, és betekintést nyújt a természeti törvények mechanikájába a védikus megismerésen keresztül, emellett koherens hullámot hoz létre a társadalom kollektív tudatában. E hatalmas neurális hálózat, az agy koherens működésé tükrözi a teljes természeti törvényeket – de csak a legalapvetőbb kvantummechanikai szinten, ott, ahol a tudat az elsődleges, mint ahogyan azt Maharishi és Dr. John Hagelin kvantumfizikus feltárta.

A Transzcendentális Meditáció neurofiziológiai kutatási eredményei az emberi agy evolúciós lehetőségeit mutatják be – az integrált, koherens működési módot. Azon velünk született lehetőséget, mely magának az anyatermészetnek a természetes tulajdonsága. Bár a neurológia-tudományok a főáramú tudományos világban mindenféle technikai kütyük – implantátumok, agychipek és -interfészek, stb. – integrálására fókuszálnak, egyre több neurológus és agykutató kezd el foglalkozni az emberi agy képességeinek feltárásával a különféle meditációs technikák alkalmazásával. E kutatók befelé, és nem kifelé fordulnak. A Transzcendentális Meditáció – mint a legalaposabban kutatott mentális módszer – évtizedek óta vezető szerepet játszik az agykutatás paradigma-váltásában is, ezúttal az álomkutatáshoz járult hozzá...

--
A Transzcendentális Meditációval országszerte két díjmentes előadás keretében lehet megismerkedni, az előadások helyszíneiről, időpontjairól a TM-tanfolyam.hu címen lehet érdeklődni.

A bejegyzés trackback címe:

https://meditacio.blog.hu/api/trackback/id/tr525380557

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.